ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈನ ಪಾಠ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಜಿನಧರ್ಮ ದೀಪಿಕೆ - ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈನ ಪಾಠ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಜಿನಧರ್ಮ ದೀಪಿಕೆ - ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ. Sept 8, 2023. ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ : ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಭಾನುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಜೈನಮಠ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ

Click here to View All